Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach ogłasza przetarg nieograniczony na wypas owiec i kóz na wytyczonych obszarach siedlisk przyrodniczych Natura 2000 w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000038 pod nazwą „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu”.

Ogloszenie UZP

Zalacznik nr 1 – Opis przedmiotu zamowienia

siwz wypas

Zal. nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy.doc

Zal. nr 3 do SIWZ- Oswiadczenie o spelnieniu warunkow

Zal. nr 4 do SIWZ – Lista podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitalowej

Zal. nr 5 do SIWZ – Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Zal. nr 6 – Oswiadczenie

Zal. nr 7 – Wzor umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wniosek w spr. przedłuzenia terminu

Oświadczenie

Informacja_o_wyborze

Ogloszenie_o_uniewaznieniu

Ogłoszenie UZP o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (1)