Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Składanie skarg i wniosków pisemnie na adres jednostki:

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych
ul. Łódzka 244
25-655 Kielce
e-mail: sekretariat@pk.kielce.pl
Informacje w ramach składania skarg i wniosków pod nr tel.:
tel: +48 041 345 58 80
fax: +48 041 345 51 91
e-mail: sekretariat@pk.kielce.pl

 

Przyjmowanie obywateli w sprawie skarg i wniosków:

Dyrektor Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach 8.00 – 15.30

Uwagi:

  • Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej lub ustnie – wówczas pracownik przyjmujący skargę sporządza protokół, który podpisuje wnoszący skargę i przyjmujący zgłoszenie.
  • Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.