Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach jest otwarty i konkurencyjny i odbywa się na podstawie art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 913, z późn. zm.), w związku z art. 7 pkt  3 oraz art. 11 – 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260, z późn. zm.)

Ogłoszenia o naborze kandydatów na wolne stanowiska pracy, wraz z opisem wymagań zawodowych oraz wzorami dokumentów i oświadczeń, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Zespołu w Kielcach przy ul. Łódzkiej 244.

O naborze zawiadamia się Miejski i Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach.

Zarządzenie  Nr  37 /2018 Dyrektora Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach z dnia  10 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska  urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach

 


 

Zarządzenie  Nr  37 /2018 Dyrektora Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach z dnia  10 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska  urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach

 

Na podstawie art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 913, z późn. zm.), w związku z art. 7 pkt  3 oraz art. 11 – 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2018 r poz. 1260, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadza się Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Traci moc zarządzenie Nr 19/2014 Dyrektora Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska  urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Pliki do pobrania:

Zarządzenie nr 37-2018

Oświadczenie – Załącznik nr 5

Zgoda na przetwarzanie danych osob. – Załącznik nr 6

Kwestionariusz osobowy – Załącznik nr 7