Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Na podstawie ustawy z dn. 09.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym (Dz. U. poz. 2191) Wykonawcy biorący udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego mają prawo przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy PEF.

Nazwa skrzynki: Zespół Świetokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach
Skrócona nazwa skrzynki: Zespół Świetokrzyskich i Nadni
Typ numeru PEPPOL: NIP
Numeru PEPPOL: 9591880918

Administratorem Danych Osobowych, przetwarzanych na platformie jest Minister Rozwoju (minister właściwy do spraw gospodarki).
Dane osobowe zgromadzone na platformie są przetwarzane w celu zapewnienia sprawności i rzetelności elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych.
Administrator może publikować w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw gospodarki, w przypadkach określonych w art. 8 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 133 z 06.05.2014, str. 1), dane osobowe zgromadzone w związku z fakturowaniem elektronicznym w zamówieniach publicznych, w zakresie niezbędnym do zapewnienia przejrzystości i rozliczalności oraz z poszanowaniem zasady ochrony prywatności.

Polityka prywatności.