Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

W związku z potencjalnych zagrożeniem związanym z koronawirusem przekazujemy informacje na temat funkcjonowania Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.

Godziny pracy Zespołu Parków 7:30 – 15:30

Wiele spraw można załatwiać telefonicznie, drogą pocztową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie zaplanowane zajęcia edukacyjne w siedzibie ZŚiNPK zostają tymczasowo odwołane.

Wszelkie zapytania i wątpliwości można zgłaszać także drogą mailową na adres: sekretariat@pk.kielce.pl lub telefonicznie: 41 345 58 80

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego z komórkami organizacyjnymi Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych:

https://www.pk.kielce.pl/kontakt/dane-teleadresowe/

 

 

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych ul. Łódzka 244, 25-655 Kielce, reprezentowany przez Dyrektora, tel.: (41) 345 58 80.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych możliwy jest pod numerem tel. 602-779-754.

3) Celem zbierania i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są zadania wynikające z Ustawy o ochronie przyrody oraz Statutu Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych: Chęcińsko – Kieleckiego, Cisowsko – Orłowińskiego, Jeleniowskiego, Kozubowskiego, Nadnidziańskiego, Sieradowickiego, Suchedniowsko – Oblęgorskiego, Szanieckiego.

4) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

5) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne/ obligatoryjne na mocy przepisów prawa.

7) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

8) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

9) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10) Pana/Pani dane osobowe będziemy przechowywać przez okres, w którym Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy, Ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 roku w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych oraz Zarządzeniem nr 25/2015 Dyrektora Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej oraz Zarządzeniem nr 30/2015 Dyrektora Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego.

 
 
Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych
ul. Łódzka 244, 25-655 Kielce
Krzyżanowice Średnie 14, 28-400 Pińczów
województwo świętokrzyskie

 

 • telefon:
  (41) 345 58 80 [Kielce]
  (41) 357 17 11 [Krzyżanowice Średnie]
 • fax:
  (41) 345 51 91 [Kielce]
  (41) 357 17 11 [Krzyżanowice Średnie]
 • e-mail: sekretariat@pk.kielce.pl
 • strona www: www.pk.kielce.pl
 • NIP: 959-18-80-918
 • REGON: 001390084
 • Inspektor Ochrony Danych – Anna Rubinkiewicz, tel. 602-779-754; e-mail: abcrodo@op.pl

 

Godziny pracy:
poniedziałek – piątek
w godz. 7:30 – 15:30