Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Data publikacji ogłoszenia: 01.03.2022 r.

Termin składania ofert upłynął: 11.03.2022 r.

Stanowisko: Adiunkt pełniący obowiązki specjalisty ds. monitorowania realizacji projektu LIFE17 NAT/PL/000018 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach (Ogłoszenie Nr 3/22).

 

Wynik naboru: W wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko został wybrany Pan Paweł Szczurkowski, zam. Kielce. 

 

Uzasadnienie  

W wyniku przeprowadzonego postępowania w naborze na wolne stanowisko adiunkta pełniącego obowiązki specjalisty ds. monitorowania realizacji projektu LIFE17 NAT/PL/000018 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parkach Krajobrazowych, obejmującego ocenę formalną złożonych dokumentów oraz ocenę kompetencji kandydatów spełniających wymagania formalne, złożoną z części pisemnej sprawdzającej wiedzę z zakresu wymaganego w ogłoszeniu oraz z części ustnej – rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzającej kompetencje kandydatów, Komisja uznała, że Pan Paweł Szczurkowski spełnia wymagania konieczne do podjęcia pracy oraz dodatkowe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na proponowanym stanowisku.

Komisja pozytywnie oceniła kompetencje kandydata, poziom udzielonych odpowiedzi na zadane pytania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, umiejętność prezentacji posiadanej wiedzy na temat zadań realizowanych w rozpatrywanym obszarze dziedzinowym oraz wyobrażenie kandydata o pracy na stanowisku.