Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Data publikacji ogłoszenia: 23.09.2014 r.

Termin składania ofert upłynął: 3.10.2014 r.

Stanowisko: Starszy księgowy pełniący obowiązki specjalisty do spraw księgowych projektu LIFE13NAT/PL/000038 Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu (Ogłoszenie Nr 5/14).

 

Wynik naboru: W wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani Barbara Grządziela zam. Kielce.

Uzasadnienie

W wyniku przeprowadzonego postępowania w naborze na wolne stanowisko starszego księgowego pełniącego obowiązki specjalisty do spraw księgowych projektu LIFE13 NAT/PL/000038 Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu, obejmującego ocenę formalną złożonych dokumentów oraz kompetencji kandydatów spełniających wymagania formalne, złożoną z części pisemnej sprawdzającej wiedzę z zakresu wymaganego w ogłoszeniu oraz z części ustnej,
tj. rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzającej kompetencje kandydatów, Komisja uznała, że Pani Barbara Grządziela spełnia wymagania konieczne do podjęcia pracy oraz dodatkowe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na proponowanym stanowisku.

Komisja pozytywnie oceniła kompetencje kandydata, poziom udzielonych odpowiedzi na zadane pytania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, umiejętność prezentacji posiadanej wiedzy na temat zadań realizowanych w rozpatrywanym obszarze dziedzinowym oraz wyobrażenie kandydata o pracy na stanowisku.