Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Data publikacji ogłoszenia: 3.10.2014 r.

Termin składania ofert upłynął: 13.10.2014 r.

Stanowisko: Adiunkt pełniący obowiązki specjalisty ds. promocji w zakresie realizacji projektuLIFE13NAT/PL/000038 Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu (Ogłoszenie Nr 8/14).

 

Wynik naboru: W wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko został wybrany Pan Andrzej Żądło zam. Dobrowoda.

Uzasadnienie

W wyniku przeprowadzonego postępowania w naborze na wolne stanowisko adiunkta pełniącego obowiązki specjalisty ds. promocji w zakresie realizacji projektu LIFE13 NAT/PL/000038 Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu, obejmującego ocenę formalną złożonych dokumentów oraz kompetencji kandydatów spełniających wymagania formalne, złożoną z części pisemnej sprawdzającej wiedzę z zakresu wymaganego w ogłoszeniu oraz części ustnej,
tj. rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzającej kompetencje kandydatów, Komisja uznała, że Pan Andrzej Żądło spełnia wymagania konieczne do podjęcia pracy oraz dodatkowe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na proponowanym stanowisku.

Komisja pozytywnie oceniła kompetencje kandydata, poziom udzielonych odpowiedzi na zadane pytania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, umiejętność prezentacji posiadanej wiedzy na temat zadań realizowanych w rozpatrywanym obszarze dziedzinowym oraz wyobrażenie kandydata o pracy na stanowisku.