Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zdjęcie Monografia Cisowsko-Orłowińskiego Parku KrajobrazowegoPod koniec grudnia 2015 roku ukazała się „Monografia Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego” wydana przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach pod redakcją dr hab. inż. prof. UJK Anny Świercz z Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska.

Książka zawiera aktualne  i kompletne dane dotyczące środowiska fizyczno-geograficznego oraz zasobów kulturowych  jednego z najważniejszych i największych (20 693 ha) „leśnych” parków kielecczyzny.

Autorami książki są naukowcy z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Państwowego Instytutu Geologicznego, Instytutów PAN w Krakowie, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz licznych instytucji zajmujących się szeroko pojętą ochroną przyrody (m.in. Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach, Towarzystwa Badań i Ochrony Przyrody w Kielcach). Celem wydanej Monografii była kompleksowa prezentacja potencjału środowiska Parku oraz edukacja czytelnika w zakresie zmienności i złożoności zasobów przyrodniczych, potrzeb ochrony cennych obiektów oraz sposobów gospodarowania zasobami przyrodniczymi. Książka liczy 495 stron, jest niezwykle starannie wydana, bogato ilustrowana,  zawiera szereg wartościowych map, z których zdecydowana większość powstała na potrzeby tego wydawnictwa. Publikacja o nakładzie 600 egz. została dofinansowana przez WFOŚiGW w Kielcach, Urząd Marszałkowski, UJK, Stowarzyszenie Ziemia Świętokrzyska, ANNA-BUD oraz Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. Jest trzecim tomem z serii „Parki Krajobrazowe Ziemi Świętokrzyskiej”.