Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Data publikacji ogłoszenia: 19.02.2024 r.

Termin składania ofert upłynął: 29.02.2024 r.

Stanowisko: Główny specjalista ds. finansowo-księgowych – koordynator w ramach projektu LIFE17 NAT/PL/000018 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (Ogłoszenie nr 2/24).

 

Wynik naboru: W wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani Barbara Grządziela, zam. Kielce.

 

Uzasadnienie

W wyniku przeprowadzonego postępowania w naborze na wolne stanowisko Głównego specjalisty ds. finansowo-księgowych – koordynatora w ramach projektu LIFE17 NAT/PL/000018 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, obejmującego ocenę formalną złożonych dokumentów oraz ocenę kompetencji kandydatów spełniających wymagania formalne, złożoną z części ustnej – rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzającej kompetencje kandydatów, Komisja uznała, że Pani Barbara Grządziela spełnia wymagania konieczne do podjęcia pracy oraz dodatkowe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na proponowanym stanowisku.
Komisja pozytywnie oceniła kompetencje kandydata, poziom udzielonych odpowiedzi na zadane pytania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, umiejętność prezentacji posiadanej wiedzy na temat zadań realizowanych w rozpatrywanym obszarze dziedzinowym oraz wyobrażenie kandydata o pracy na stanowisku.