Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Data publikacji ogłoszenia: 17.11.2022 r.

Termin składania ofert upłynął: 28.11.2022 r.

Stanowisko:  Specjalisty ds. inwestycji w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach (Ogłoszenie Nr 15/22).

 

Wynik naboru: W wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko nie wyłoniono kandydata.  

 

Uzasadnienie

W wyniku przeprowadzonego postępowania w naborze na wolne stanowisko Specjalista ds. inwestycji (Ogłoszenie nr 15/22),  obejmującego ocenę formalną złożonych dokumentów oraz ocenę kompetencji kandydatów spełniających wymagania formalne, złożoną z części pisemnej sprawdzającej wiedzę z zakresu wymaganego w ogłoszeniu oraz z części ustnej – rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzającej kompetencje kandydatów Komisja oceniła że Kandydat nie spełnia wymagań koniecznych  do podjęcia pracy na proponowanym stanowisku.  Kandydat nie uzyskał wymaganej liczby punktów z testu sprawdzającego wiedzę w zakresie wymaganym w ogłoszeniu.  Wobec powyższego nie został dopuszczony do dalszego etapu naboru.