Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Data publikacji ogłoszenia: 14.11.2022 r.

Termin składania ofert upłynął: 25.11.2022 r.

Stanowisko:  Samodzielny referent ds. kolejowych (Ogłoszenie Nr 14/22).

 

Wynik naboru: W wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko został wybrany Pan Wojciech Purchała, zam. Jędrzejów.

 

Uzasadnienie

W wyniku przeprowadzonego postępowania w naborze na wolne stanowisko Samodzielnego referenta ds. kolejowych w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parkach Krajobrazowych w Kielcach, obejmującego ocenę formalną złożonych dokumentów oraz ocenę kompetencji kandydatów spełniających wymagania formalne, złożoną z części pisemnej sprawdzającej wiedzę z zakresu wymaganego w ogłoszeniu oraz z części ustnej – rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzającej kompetencje kandydatów, Komisja uznała, że Pan Wojciech Purchała spełnia wymagania konieczne do podjęcia pracy oraz dodatkowe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na proponowanym stanowisku.
Komisja pozytywnie oceniła kompetencje kandydata, poziom udzielonych odpowiedzi na zadane pytania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, umiejętność prezentacji posiadanej wiedzy na temat zadań realizowanych w rozpatrywanym obszarze dziedzinowym oraz wyobrażenie kandydata o pracy na stanowisku.