Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Data publikacji ogłoszenia: 25.08.2022 r.

Termin składania ofert upłynął: 05.09.2022 r.

Stanowisko:   Specjalista ds. organizacyjnych z obsługą recepcji w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach (Ogłoszenie Nr 10/22).

 

Wynik naboru: W wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani Iwona Szczepan, zam. Skotniki Górne.

 

Uzasadnienie

W wyniku przeprowadzonego postępowania w naborze na wolne stanowisko specjalisty ds. organizacyjnych z obsługą recepcji w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parkach Krajobrazowych, obejmującego ocenę formalną złożonych dokumentów oraz ocenę kompetencji kandydatów spełniających wymagania formalne, złożoną z części pisemnej sprawdzającej wiedzę z zakresu wymaganego w ogłoszeniu oraz z części ustnej – rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzającej kompetencje kandydatów, Komisja uznała, że Pani Iwona Szczepan spełnia wymagania konieczne do podjęcia pracy oraz dodatkowe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na proponowanym stanowisku.

Komisja pozytywnie oceniła kompetencje kandydata, poziom udzielonych odpowiedzi na zadane pytania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, umiejętność prezentacji posiadanej wiedzy na temat zadań realizowanych w rozpatrywanym obszarze dziedzinowym oraz wyobrażenie kandydata o pracy na stanowisku.