Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Data publikacji ogłoszenia: 20.03.2017 r.

Termin składania ofert upłynął: 30.03.2017 r.

Stanowisko: kierownik sekcji ds. inwestycyjno – administracyjnych (Ogłoszenie 1/17).

Wynik naboru: W wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko nie wyłoniono kandydata.

Uzasadnienie

W wyniku przeprowadzonego postępowania w naborze na wolne stanowisko kierownika sekcji ds. inwestycyjno – administracyjnych, obejmującego ocenę formalną złożonych dokumentów oraz ocenę kompetencji kandydatów spełniających wymagania formalne, złożoną z części pisemnej sprawdzającej wiedzę z zakresu wymaganego w ogłoszeniu oraz z części ustnej – rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzającej kompetencje kandydatów, Komisja uznała, że Kandydat nie spełnił wymagań wynikających z regulaminu naboru i nie uzyskał minimum 70% punktacji możliwej do osiągnięcia z testu sprawdzającego wiedzę.
Wobec powyższego nabór (ogłoszenie nr 1/17 z dnia 20.03.2017 r.) zostaje unieważniony.