Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Data publikacji ogłoszenia: 13.10.2016 r.

Termin składania ofert upłynął: 24.10.2016 r.

Stanowisko: referent pełniący obowiązki specjalisty ds. Ostoi: Kozubowskiej i Nidziańskiej w zakresie realizacji projektu LIFE13 NAT/PL/000038 Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu (Ogłoszenie 3/16).

Wynik naboru: W wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko nie wyłoniono kandydata.

Uzasadnienie

W wyniku przeprowadzonego postępowania w naborze na wolne stanowisko referenta pełniącego obowiązki specjalisty ds. Ostoi: Kozubowskiej i Nidziańskiej w zakresie realizacji projektu LIFE13 NAT/PL/000038 Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu, obejmującego ocenę formalną złożonych dokumentów oraz ocenę kompetencji kandydatów spełniających wymagania formalne, złożoną z części pisemnej sprawdzającej wiedzę z zakresu wymaganego w ogłoszeniu oraz z części ustnej – rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzającej kompetencje kandydatów, Komisja uznała, że Kandydaci nie spełnili wymagań wynikających z regulaminu naboru i nie uzyskali minimum 70% punktacji możliwej do osiągnięcia z testu sprawdzającego wiedzę.

Wobec powyższego nabór (ogłoszenie nr 3/16 z dnia 13.10.2016 r.) zostaje unieważniony.