Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: Postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest

Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowo – terenowego z napędem na 4 koła na potrzeby Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach

 

 

I. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, którą jest oferta złożona przez Wykonawcę pod nazwą:

 

Tandem Sp. z o.o. ul. Czeladzka 67, 42 – 500 Będzin, Filia Kielce, ul. Transportowców 16, 25 – 672 Kielce

 

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o kryteria, określone w rozdziale XIII SIWZ, w którym oferta w/w Wykonawcy w łącznej punktacji wszystkich kryteriów uzyskała 100 punktów.

 

W poniższej tabeli podano: nazwy, siedzibę i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, liczbę punktów w kryteriach i łączną punktację.

 

Numer oferty Nazwa i adres Wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena – 85pkt. Liczba punktów w kryterium zużycie energii 5 pkt. Liczba punktów w kryterium emisja dwutlenku węgla 5 pkt. Liczba punktów w kryterium emisja tlenków azotu, cząstek stałych, węglowodorów 5 pkt Łączna punktacja
2

Tandem

Sp. z o.o.

ul. Czeladzka 67, 42 – 500 Będzin, Filia Kielce, ul. Transportowców 16, 25 – 672 Kielce

85

5

5

5

100

1 MARVEL Sp. z o.o., 90 – 332 Łódź, ul. Żelazna 7

60,97

4,34

4,31

0,54

70,16

 

II. WYKONAWCY, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE

 

nie dotyczy

 

III. WYKONAWCY, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA

 

nie dotyczy

 

IV. TERMIN, PO KTÓREGO UPŁYWIE UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO MOŻE BYĆ ZAWARTA

 

Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie:

 

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faksem lub pocztą elektroniczną, albo w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia w innej formie.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem w/w terminów, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

 

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI w/w ustawy, szczegółowo opisane w rozdziale XXIV SIWZ.

 

 

Dyrektor  Zespołu

Tomasz  Hałatkiewicz