Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Data publikacji ogłoszenia: 03.09.2021 r.

Termin składania ofert upłynął: 13.09.2021 r.

Stanowisko: Specjalista ds. promocji w ramach projektu LIFE17 NAT/PL/000018 „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy” (Ogłoszenie 7/21).

 

Wynik naboru: w wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko został wybrany Pan Robert Pisarczyk, zam. Busko – Zdrój.

Uzasadnienie

W wyniku przeprowadzonego postępowania w naborze na wolne stanowisko Specjalista ds. promocji w ramach projektu LIFE17 NAT/PL/000018 „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy” w Zespole Świętokrzyskich i  Nadnidziańskich Parkach Krajobrazowych, obejmującego ocenę formalną złożonych dokumentów oraz ocenę kompetencji kandydatów spełniających wymagania formalne, złożoną z części pisemnej sprawdzającej wiedzę z zakresu wymaganego w ogłoszeniu oraz z części ustnej – rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzającej kompetencje kandydatów, Komisja uznała, że Pan Robert Pisarczyk spełnia wymagania konieczne do podjęcia pracy oraz
dodatkowe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na proponowanym stanowisku. Komisja pozytywnie oceniła kompetencje kandydata, poziom udzielonych odpowiedzi na zadane pytania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, umiejętność prezentacji posiadanej wiedzy na temat zadań realizowanych w rozpatrywanym obszarze dziedzinowym oraz wyobrażenie kandydata o pracy na stanowisku.