Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach ogłasza przetarg nieograniczony na wypas owiec i kóz na wytyczonych obszarach siedlisk przyrodniczych Natura 2000 w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000038 pod nazwą „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu”.

Ogłoszenie UZP

SIWZ – Wypas owiec i kóz

Zał. nr 1 do SIWZ – OPZ

Zał. nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy

Zał. nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków

Zał. nr 4 do SIWZ – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Zał. nr 5 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Zał. nr 6 do SIWZ – Oświadczenie

Zał. nr 7 do SIWZ – Wzór umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

informacja o wyborze oferty

ogłoszenie o unieważnieniu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia UZP