Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Usługę obejmującą ochronę obiektów i terenu siedziby Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach przy ul. Łódzkiej 244.

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach stosownie do postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163) informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na realizację zamówienia publicznego w trybie „przetargu nieograniczonego”, którego przedmiotem są usługi w zakresie „ochrony obiektów i terenu siedziby Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach” dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Jest to oferta Agencji Ochrony Mienia i Osób Jerzy Aleksander Ślęczka, ul. P. Nerudy 9/21, 01-926 Warszawa, której cena (brutto) realizacji zadania wynosi 2 659,60 zł. miesięcznie. Jednocześnie informujemy, że w postępowaniu nie było ofert odrzuconych ani wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania.