Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacja o zawarciu umowy

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach stosownie do postanowień art. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163) informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na realizację zamówienia publicznego w trybie „przetargu nieograniczonego”, którego przedmiotem były usługi w zakresie „ochrony obiektów i terenu siedziby Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach” zawarta została dniu 22.11.2006r umowa z Agencją Ochrony Mienia i Osób Jerzy Aleksander Ślęczka, ul. P. Nerudy 9/21,
01-926 Warszawa, na kwotę 2 659,60 zł. (brutto) miesięcznie na świadczenie w/w usługi.

Umowa została zawarta z firmą, która zaoferowała najniższą cenę za świadczenie usług ochrony w okresie od 1.01.2007 do 31.12.2007r.