Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Data publikacji ogłoszenia: 02.11.2020 r.

Termin składania ofert upłynął: 20.11.2020 r.

Stanowisko: Referent ds. planów ochrony parków krajobrazowych (Ogłoszenie 10/20).

 

Wynik naboru: w wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani Marta Chrząszczyk, zam. Kielce.

 

Uzasadnienie

 W wyniku przeprowadzonego postępowania w naborze na wolne stanowisko Referent ds. planów ochrony parków krajobrazowych w Zespole Świętokrzyskich
i Nadnidziańskich Parkach Krajobrazowych, obejmującego ocenę formalną złożonych dokumentów oraz ocenę kompetencji kandydatów spełniających wymagania formalne, złożoną z części pisemnej sprawdzającej wiedzę z zakresu wymaganego w ogłoszeniu oraz z części ustnej – rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzającej kompetencje kandydatów, Komisja uznała, że Pani Marta Chrząszczyk spełnia wymagania konieczne do podjęcia pracy oraz dodatkowe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na proponowanym stanowisku.

Komisja pozytywnie oceniła kompetencje kandydata, poziom udzielonych odpowiedzi na zadane pytania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, umiejętność prezentacji posiadanej wiedzy na temat zadań realizowanych w rozpatrywanym obszarze dziedzinowym oraz wyobrażenie kandydata o pracy na stanowisku.