Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Data publikacji ogłoszenia: 27.11.2015 r.

Termin składania ofert upłynął: 7.12.2015 r.

Stanowisko: Główny księgowy (Ogłoszenie 7/15).

Wynik naboru: W wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko nie wyłoniono kandydata.

Uzasadnienie

W wyniku przeprowadzonego postępowania w naborze na wolne stanowisko głównego księgowego, obejmującego ocenę formalną złożonych dokumentów oraz ocenę kompetencji kandydatów spełniających wymagania formalne, złożoną z części pisemnej sprawdzającej wiedzę z zakresu wymaganego w ogłoszeniu oraz z części ustnej – rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzającej kompetencje kandydatów, Komisja uznała, że Kandydat nie spełnił wymagań wynikających z regulaminu naboru i nie uzyskał minimum 70% punktacji możliwej do osiągnięcia z testu sprawdzającego wiedzę.

Wobec powyższego nabór (ogłoszenie nr 7/15 z dnia 27.11.2015 r.) zostaje unieważniony.