Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Data publikacji ogłoszenia: 22.06.2015 r.

Termin składania ofert upłynął: 02.07.2015 r.

Stanowisko: Specjalista pełniący obowiązki zastępcy kierownika projektu LIFE13 NAT/PL/000038 Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu (Ogłoszenie 5/15).

 

Wynik naboru: W wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko został wybrany Pan  Włodzimierz Rudolf, zam. Radzików.

 

Uzasadnienie

W wyniku przeprowadzonego postępowania w naborze na wolne stanowisko specjalisty pełniącego obowiązki zastępcy kierownika projektu LIFE13 NAT/PL/000038 Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu, obejmującego ocenę formalną złożonych dokumentów oraz ocenę kompetencji kandydatów spełniających wymagania formalne, złożoną z części pisemnej sprawdzającej wiedzę z zakresu wymaganego w ogłoszeniu oraz części ustnej – rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzającej kompetencje kandydatów, Komisja uznała, że Pan Włodzimierz Rudolf spełnia wymagania konieczne do podjęcia pracy oraz dodatkowe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na proponowanym stanowisku.

Komisja pozytywnie oceniła kompetencje kandydata, poziom udzielonych odpowiedzi na zadane pytania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, umiejętność prezentacji posiadanej wiedzy na temat zadań realizowanych w rozpatrywanym obszarze dziedzinowym oraz wyobrażenie kandydata o pracy na stanowisku.