Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach stosownie do postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163) informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na realizację zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „dostawa sortu mundurowego dla pracowników Służby Parków Krajobrazowych” dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Jest to oferta ZAKŁADU OBSŁUGI LEŚNICTWA H. Skrodzka – Bałata, P. Bałata Spółka Jawna; 39 – 400 Tarnobrzeg, ul. Mieszka 14, której cena (brutto) realizacji dostawy wynosi 35 693,54 zł. (słownie: trzydzieści pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote 54/100).