Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacja o zawarciu umowy

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach stosownie do postanowień art. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163) informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na realizację zamówienia publicznego w trybie „zamówienia z wolnej ręki”, którego przedmiotem było zamówienie uzupełniające w zakresie dostarczenia sortów mundurowych dla pracowników Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, w dniu 04.12.2006r została zawarta umowa z Zakładem Obsługi Leśnictwa H. Skrodzka – Bałata, P. Bałata Spółka Jawna; ul. Mieszka 14, 39 – 400 Tarnobrzeg, na kwotę 5714,23 zł (słownie złotych: pięć tysięcy siedemset czternaście 23/100).

Umowa została zawarta z firmą, która w zamówieniu podstawowym przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przedłożyła najkorzystniejszą ofertę.