Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacja o zawarciu umowy

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach stosownie do postanowień art. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163) informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na realizację zamówienia publicznego w trybie „przetargu nieograniczonego”, którego przedmiotem było dostarczenie sortów mundurowych dla pracowników Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, w dniu 27.11.2006r została zawarta umowa z Zakładem Obsługi Leśnictwa H. Skrodzka – Bałata, P. Bałata Spółka Jawna; ul. Mieszka 14, 39 – 400 Tarnobrzeg, na kwotę 34004,09 zł (słownie złotych: trzydzieści cztery tysiące cztery złote 09/100).

Umowa została zawarta z firmą, która przedłożyła najkorzystniejszą ofertę.