Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zawarte umowy

Informacja o zawarciu umowy.
Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach stosownie do postanowień art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na realizację zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie„Projektu planu ochrony dla Suchedniowsko – Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego” oraz „Projektu planu ochrony dla Szanieckiego Parku Krajobrazowego”, zawarta została w dniu 22.07.2008r. umowa z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „KRAMEKO” Sp. z o.o. w Krakowie ul. Mazowiecka 108, 30 – 023 Kraków, na kwotę 288 000,00 zł. (brutto) za opracowanie w/w projektów planów ochrony dla Suchedniowsko – Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego i stanieckiego Parku Krajobrazowego. Umowa została zawarta z wykonawcą, który zaoferował najniższą cenę z wykonanie w/w planów ochrony.

Informacja o zawarciu umowy

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach stosownie do postanowień art. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163) informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na realizację zamówienia publicznego w trybie „zapytania o cenę” na dostawę „dwóch samochodów osobowych z produkcji 2006r. marki Fiat Panda model Actual, w wersji Standard wraz z dodatkowym wyposażeniem każdego z samochodów w postaci auto alarmu, dywaników i czterech kół zimowych (felgi + opony)”, dla Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach przy ul. Łódzkiej 244, zawarta została dniu 14.02.2007r umowa z firmą PRIMA AUTO Sp. z o.o. w Miechowie ul. Racławicka 26, na kwotę 53 088,00 zł. (brutto) na zakup w/w samochodów.

Umowa została zawarta z firmą, która zaoferowała najniższą cenę zakupu.

Informacja o zawarciu umowy

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach stosownie do postanowień art. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163) informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na realizację zamówienia publicznego w trybie „przetargu nieograniczonego”, którego przedmiotem było dostarczenie sortów mundurowych dla pracowników Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, w dniu 27.11.2006r została zawarta umowa z Zakładem Obsługi Leśnictwa H. Skrodzka – Bałata, P. Bałata Spółka Jawna; ul. Mieszka 14, 39 – 400 Tarnobrzeg, na kwotę 34004,09 zł (słownie złotych: trzydzieści cztery tysiące cztery złote 09/100).

Umowa została zawarta z firmą, która przedłożyła najkorzystniejszą ofertę.

Informacja o zawarciu umowy

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach stosownie do postanowień art. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163) informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na realizację zamówienia publicznego w trybie „zamówienia z wolnej ręki”, którego przedmiotem było zamówienie uzupełniające w zakresie dostarczenia sortów mundurowych dla pracowników Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, w dniu 04.12.2006r została zawarta umowa z Zakładem Obsługi Leśnictwa H. Skrodzka – Bałata, P. Bałata Spółka Jawna; ul. Mieszka 14, 39 – 400 Tarnobrzeg, na kwotę 5714,23 zł (słownie złotych: pięć tysięcy siedemset czternaście 23/100).

Umowa została zawarta z firmą, która w zamówieniu podstawowym przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przedłożyła najkorzystniejszą ofertę.

Informacja o zawarciu umowy

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach stosownie do postanowień art. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163) informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na realizację zamówienia publicznego w trybie „przetargu nieograniczonego”, którego przedmiotem były usługi w zakresie „ochrony obiektów i terenu siedziby Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach” zawarta została dniu 22.11.2006r umowa z Agencją Ochrony Mienia i Osób Jerzy Aleksander Ślęczka, ul. P. Nerudy 9/21,
01-926 Warszawa, na kwotę 2 659,60 zł. (brutto) miesięcznie na świadczenie w/w usługi.

Umowa została zawarta z firmą, która zaoferowała najniższą cenę za świadczenie usług ochrony w okresie od 1.01.2007 do 31.12.2007r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach stosownie do postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163) informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na realizację zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „dostawa sortu mundurowego dla pracowników Służby Parków Krajobrazowych” dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Jest to oferta ZAKŁADU OBSŁUGI LEŚNICTWA H. Skrodzka – Bałata, P. Bałata Spółka Jawna; 39 – 400 Tarnobrzeg, ul. Mieszka 14, której cena (brutto) realizacji dostawy wynosi 35 693,54 zł. (słownie: trzydzieści pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote 54/100).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Usługę obejmującą ochronę obiektów i terenu siedziby Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach przy ul. Łódzkiej 244.

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach stosownie do postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163) informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na realizację zamówienia publicznego w trybie „przetargu nieograniczonego”, którego przedmiotem są usługi w zakresie „ochrony obiektów i terenu siedziby Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach” dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Jest to oferta Agencji Ochrony Mienia i Osób Jerzy Aleksander Ślęczka, ul. P. Nerudy 9/21, 01-926 Warszawa, której cena (brutto) realizacji zadania wynosi 2 659,60 zł. miesięcznie. Jednocześnie informujemy, że w postępowaniu nie było ofert odrzuconych ani wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania.