Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych zaprasza do złożenia oferty/udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie opracowania dokumentacji tj.: studium wykonalności inwestycji, program funkcjonalno-użytkowy oraz wstępny kosztorys inwestycji dla zadania p.n. „Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije”, działania planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Osi priorytetowej 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe, Priorytet inwestycyjny 6d Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę.

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik nr 4

Informacja o wyborze oferty