Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

zbigniew

Zestawienie funduszy

Rachunek zysków i strat

Bilans za 2023

Informacja dodatkowa

Informacja dodatkowa aktualna

Data publikacji ogłoszenia: 19.02.2024 r.

Termin składania ofert upłynął: 29.02.2024 r.

Stanowisko: Główny specjalista ds. finansowo-księgowych – koordynator w ramach projektu LIFE17 NAT/PL/000018 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (Ogłoszenie nr 2/24).

 

Wynik naboru: W wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani Barbara Grządziela, zam. Kielce.

 

Uzasadnienie

W wyniku przeprowadzonego postępowania w naborze na wolne stanowisko Głównego specjalisty ds. finansowo-księgowych – koordynatora w ramach projektu LIFE17 NAT/PL/000018 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, obejmującego ocenę formalną złożonych dokumentów oraz ocenę kompetencji kandydatów spełniających wymagania formalne, złożoną z części ustnej – rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzającej kompetencje kandydatów, Komisja uznała, że Pani Barbara Grządziela spełnia wymagania konieczne do podjęcia pracy oraz dodatkowe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na proponowanym stanowisku.
Komisja pozytywnie oceniła kompetencje kandydata, poziom udzielonych odpowiedzi na zadane pytania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, umiejętność prezentacji posiadanej wiedzy na temat zadań realizowanych w rozpatrywanym obszarze dziedzinowym oraz wyobrażenie kandydata o pracy na stanowisku.

Data ogłoszenia naboru: 19.02.2024 r.

Komórka organizacyjna: Sekcja ds. realizacji projektu LIFE17 NAT/PL/000018

Oferowane stanowisko: Główny specjalista ds. finansowo-księgowych – koordynator w ramach projektu LIFE17 NAT/PL/000018 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy

Termin składania dokumentów: 29.02.2024 r.

Ilość etatów: 1/2

Ogłoszenie 2-24

Data publikacji ogłoszenia: 08.02.2024 r.

Termin składania ofert upłynął: 19.02.2024 r.

Stanowisko: Koordynator ds. finansowo – księgowych w ramach projektu LIFE17NAT/PL/000018 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (Ogłoszenie Nr 1/24).

 

Wynik naboru: W wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko nie wyłoniono kandydata.

 

Uzasadnienie

W prowadzonym naborze na stanowisko Koordynatora ds. finansowo – księgowych w ramach projektu LIFE17NAT/PL/000018 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy nie wpłynęła żadna oferta.
Wobec powyższego nabór (ogłoszenie Nr 1/24 z dnia 08.02.2024 r.) zostaje unieważniony.

Data ogłoszenia naboru: 08.02.2024 r.

Komórka organizacyjna:Sekcja ds. realizacji projektu LIFE17 NAT/PL/000018

Oferowane stanowisko: Koordynator ds. finansowo-księgowych w ramach projektu LIFE17 NAT/PL/000018 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy

Termin składania dokumentów: 19.02.2024 r.

Ilość etatów: 1

ogłoszenie 1-24

Data publikacji ogłoszenia: 14.06.2023 r.

Termin składania ofert upłynął: 26.06.2023 r.

Stanowisko: Księgowy (Ogłoszenie Nr 4/23).

 

Wynik naboru: W wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani Monika Kubiec, zam. Kielce.

 

Uzasadnienie

W wyniku przeprowadzonego postępowania w naborze na wolne stanowisko Księgowego w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parkach Krajobrazowych w Kielcach, obejmującego ocenę formalną złożonych dokumentów oraz ocenę kompetencji kandydatów spełniających wymagania formalne, złożoną z części ustnej – rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzającej kompetencje kandydatów, Komisja uznała, że Pani Monika Kubiec spełnia wymagania konieczne do podjęcia pracy oraz dodatkowe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na proponowanym stanowisku.
Komisja pozytywnie oceniła kompetencje kandydata, poziom udzielonych odpowiedzi na zadane pytania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, umiejętność prezentacji posiadanej wiedzy na temat zadań realizowanych w rozpatrywanym obszarze dziedzinowym oraz wyobrażenie kandydata o pracy na stanowisku.

4-7 Wyniki naboru

Data ogłoszenia naboru: 14.06.2023 r.

Komórka organizacyjna: Sekcja ds. finansowo – księgowych

Oferowane stanowisko: księgowy

Termin składania dokumentów: 26.06.2023 r.

Ilość etatów: 1

4-1 Ogłoszenie o naborze Księgowy

Ogłoszenie o skierowaniu do konsultacji projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
w sprawie utworzenia Sandomiersko-Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego
 

Data publikacji ogłoszenia: 01.03.2023 r.

Termin składania ofert upłynął: 13.03.2023 r.

Stanowisko: Specjalisty ds. monitorowania realizacji projektu LIFE17 NAT/PL/000018 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (Ogłoszenie Nr 3/23).

 

Wynik naboru: W wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani Katarzyna Bień, zam. Kielce.

 

Uzasadnienie

W wyniku przeprowadzonego postępowania w naborze na wolne stanowisko Specjalisty ds. monitorowania realizacji projektu LIFE17 NAT/PL/000018 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parkach Krajobrazowych w Kielcach, obejmującego ocenę formalną złożonych dokumentów oraz ocenę kompetencji kandydatów spełniających wymagania formalne, złożoną z części pisemnej sprawdzającej wiedzę z zakresu wymaganego w ogłoszeniu oraz z części ustnej – rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzającej kompetencje kandydatów, Komisja uznała, że Pani Katarzyna Bień spełnia wymagania konieczne do podjęcia pracy oraz dodatkowe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na proponowanym stanowisku.
Komisja pozytywnie oceniła kompetencje kandydata, poziom udzielonych odpowiedzi na zadane pytania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, umiejętność prezentacji posiadanej wiedzy na temat zadań realizowanych w rozpatrywanym obszarze dziedzinowym oraz wyobrażenie kandydata o pracy na stanowisku.